PROFIL PREDUZEĆA

VMS je privatno preduzeće osnovano 1992 godine u Beogradu u cilju pružanja konsalting usluga na području Evrope, posebno Balkana. Preduzeće pruža konsalting usluge po principu 'know-how' i prema zahtevima tržišta. Uža specijalnost preduzeća je oblast građevinarstva uključujući projektovanje, nadzor, konsalting i tehničku podršku kod izgradnje objekata.
U slučaju da je preduzeće angažovano za šire potrebe projektovanja, pozivaju se stručni timovi za pojedine oblasti.

U poslednjih dvanaest godina VMS je učestvovao u više projekata kao član tima za upravljanje projektima, sa raznim inostranim konsultantskim kompanijama koje rade na srpskom tržištu, kao što su COWI AS iz Danske i Scott Wilson Ltd. Iz Engleske.

Saradnja sa ovim velikim i čuvenim svetskim kompanijama u oblasti konsaltinga načinila nas je liderima u ovoj oblasti u Srbiji.

Takođe, VMS može da ponudi usluge eksperata za specifične oblasti u građevinarstvu kroz svoju blisku saradnju sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i specijalizovanim Institutom za materijale IMS iz Beograda.

VMS je na početku svog postojanja imao 5 zaposlenih. Danas ima 25 stalno zaposlenih građevinskih inženjera i arhitekti uz podršku mreže honorarno angažovanih eksperata koji pokrivaju različite specijalističke oblasti u građevinarstvu.


Posedujemo sledeće licence za izradu tehničke dokumentacije za koju dozvolu izdaje MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA ili nadležni organ autonomne pokrajine:

  • P090A1 – arhitektonski projekti za kulturna dobra od izuzetnog značaja i njihove zaštićene okoline sa jasno određenim granicama katastarskih parcela, i kulturna dobra upisana u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekte u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara

  • P091A1- arhitektonski projekti za objekte u granicama nacionalnog parka i objekte u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja, u skladu sa zakonom

  • P203G1- projekti građevinskih konstrukcija za objekte visine 50 i više metara.

  • P040G1- projekti građevinskih konstrukcija objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena